Algemene voorwaarden

I Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van FlowerHat en op alle met FlowerHat aangegane overeenkomsten.
 2. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien op www.flowerhat.nl. Op verzoek sturen wij een schriftelijk exemplaar toe.

II Aanbod

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de klant, behoudt FlowerHat zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. FlowerHat kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


III De overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van de klant van het aanbod van FlowerHat en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Via de website komt de overeenkomst tot stand door aanvaarding door de klant van het door FlowerHat gedane aanbod door in het bestelproces op de knop ‘bevestig je bestelling’ of woorden van gelijke strekking te klikken. De klant gaat hiermee een betalingsverplichting aan.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. FlowerHat behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


IV Betaling

 1. Levering van de producten geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.


V Levering

 1. Levering vindt van online producten vindt plaats direct na betaling van de klant. De klant ontvangt een e-mail met inloggegevens en/of downloadlink.
 2. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Niet naleving van deze termijnen zal nimmer fataal zijn.


VI Herroepingsrecht

Op de producten van FlowerHat is geen herroepingsrecht van toepassing omdat het een digitaal product betreft.

VII Prijzen

 1. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Genoemde prijzen zijn exclusief het geldende BTW tarief.


VIII Intellectuele eigendom

 1. Op alle door FlowerHat ontworpen (digitale) producten, en afbeeldingen op de website rustende intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van FlowerHat. Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van FlowerHat van deze rechten gebruik te maken, waaronder verveelvoudiging.

IX Persoonsgegevens


 1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door FlowerHat vertrouwelijk behandeld. Zij worden gebruikt voor het verwerken van de bestellingen en voor een mailinglijst. Iedere mailing bevat de mogelijkheid zich van de lijst te verwijderen.
 2. De site maakt gebruik van cookies, waarvoor de klant al dan niet toestemming voor kan verlenen.
 3. FlowerHat neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 4. FlowerHat verstrekt geen klantgegevens aan derden


X Overmacht


 1. In geval van overmacht is FlowerHat niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 2. Onder overmacht behoren onder meer ziekte, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite


XI Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met FlowerHat is Nederlands recht van toepassing.


FlowerHat is de handelsnaam van Jeannet Amende
Burg. Dijckmeesterweg 35a
7201 AK Zutphen
06-43281598
btw nr NL001624399B31
kvk nr 08153489

De laatste versie van deze algemene voorwaarden dateert van 1 september 2023 en is opgesteld te Zutphen.